YÖNETMELİK

Veteriner Sağlık Uygulama ve AraştırmaMerkezi Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 23.10.2011 Resmi Gazete Sayısı:28093

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER SAĞLIK UYGULAMAVE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarakkurulan Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve AraştırmaMerkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları, yönetim organlarınıngörevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1)Bu Yönetmelik;  Afyon Kocatepe Üniversitesi  Veteriner SağlıkUygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetimorganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkinhükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1)Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncümaddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1)Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin DanışmaKurulunu,

b) Dekan: Afyon Kocatepe ÜniversitesiVeteriner Fakültesi Dekanını,

c) Merkez (Hastane): Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Merkez Müdürü (Başhekim): MerkezinMüdürünü/Hastane Başhekimini,

d) Rektör: Afyon Kocatepe ÜniversitesiRektörünü,

e) Üniversite: Afyon KocatepeÜniversitesini,

f) Yönetim Kurulu:  Merkezin YönetimKurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1)Merkezin amacı; veteriner sağlık sistemini etkinleştirmek, Merkeze başvuranacil ve diğer  hasta hayvanlara çağdaş poliklinik ve klinik  sağlıkhizmeti sunmak, veteriner hekim  ve veteriner sağlık personeli yetiştirmekve bilimsel, uygulama ve araştırma yapma olanağı sağlamak amacıyla VeterinerFakültesi ve Üniversite bünyesindeki veteriner sağlık  hizmetleri ileilgili alanlarda eğitim-öğretim veren  fakülte, enstitü, yüksekokullar,uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere, diğer kurumlarla işbirliğiyapmak, eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliğini ve niteliğini artırmak,bilimsel uygulama ve araştırmaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için araştırma koşullarını hazırlamak, Merkezin stratejik planı ve hedefleriçerçevesinde modern hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyettebulunması ve bölgesel kaliteli hayvan sağlık hizmeti vermesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1)Merkez amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Veteriner sağlık hizmeti almak üzerehastaneye getirilen hayvanlara çağdaş, bilimsel etik değerlere bağlı vegüvenilir sağlık hizmeti sunmak,

b) Veteriner fakültesi öğrencilerine hastahayvan üzerinde uygulama imkânı sağlamak,

c) Üniversite bünyesinde faaliyet gösterenveteriner hekim ve veteriner sağlık personeli yetiştiren fakülte ve diğereğitim-öğretim birimleri öncelikli olmak üzere sağlık araştırma ve uygulamafaaliyetlerine ilişkin alt yapıyı hazırlamak,

ç) Bölgesel ve ulusal alanda hayvansağlığı ve refahının korunması ve geliştirilmesi için ilgili  kamu kurumve kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirmek,

d) Üniversite öğrencilerinin; sağlıklıyaşam ve hayvan sevgisi bilinci kazanmalarını ve bu alandaki projelerde etkingörev almalarını sağlamak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek,

e) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesiiçin gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliğiyaparak ülke düzeyinde bilim ve toplum arasında bütünleşme görevini üstlenmek,

f) Ulusal ve uluslar arası kamu ve özelsektör kurum ve kuruluşlarına Hastanenin amaçları doğrultusunda; projelerhazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulunmak vebenzeri hizmetleri vermek,

g) Toplumun hayvan sağlığı, hayvan sağlığıile ilişkili insan sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla,kitap, dergi, broşür ve benzeri yayımlar yapmak, yazılı ve görsel basınorganlarında programlar düzenlemek,

ğ) Rektörlüğün ve Merkez organlarınınkararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları, Çalışma Grupları veGörevleri,

Merkez Tarafından Yürütülecek Hizmetler

Organlar

MADDE 7 – (1)Merkezin organları şunlardır:

a) Başhekim,

b) Yönetim Kurulu.

Başhekim

MADDE 8 – (1)Başhekim; Üniversitenin Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektörtarafından üç yıl süre ile atanır. Görev süresi biten başhekim, yenidengörevlendirilebilir. Rektör gerekli gördüğü hallerde Başhekimi süresinden öncedeğiştirebilir.

(2) Başhekim Üniversitenin tam zamanlıöğretim üyeleri arasından iki öğretim üyesini yardımcı seçerek Rektörün onayınasunar. Başhekim yardımcılarının görev süresi, kendilerini öneren Başhekiminsüresi bittiğinde sona erer.

(3) Başhekim yardımcıları, Başhekiminyapacağı yetki devrine göre, Başhekimlik hizmetlerinin yürütülmesinde Başhekimeyardımcı olurlar.

(4) Başhekim, görevi başında bulunmadığızamanlarda, yardımcılarından biri kendisine vekalet eder.

Başhekimin görevleri

MADDE 9 – (1)Başhekimin görevleri şunlardır:

a) Merkezin stratejik plan ve hedefleridoğrultusunda gelişmesi için gerekli tedbirleri almak, gerekli düzenleme veçalışmaları  yapmak,

b) Merkezin klinik, poliklinik, acilservis, eczane, ameliyathane, tanı ve araştırma laboratuarları, hasta kabul veçıkarma, tıbbi dokümantasyon ve arşiv, teşhis, tedavi, bakım ve diğer sağlık,idari, teknik destek hizmet birimlerinin Merkez amaç ve hedefleri doğrultusundadüzenli, uyumlu, etkin, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını sağlamak vebunun için gerekli fiziki şartların oluşturulması, personel ihtiyacının tespitive giderilmesi için gerekli  planlama, koordinasyon ve denetimini sağlamakve hizmet içi eğitim altyapı imkanlarını  oluşturmak,

c) Danışma Kurulu ve Yönetim Kurulutarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak,

ç) Merkeze bağlı idari, sağlık ve teknikolmak üzere tüm Merkez personelinin yönetim, koordinasyon, denetim ve genelgözetimini yapmak,

d) Merkezin mesai sonrası çalışma, nöbetve yönetim hizmetleri ile ilgili düzenlemeleri belirlemek  veuygulanmasını sağlamak,

e) Merkezin gerekçeli bütçe ödenekihtiyacını, kadro ve personel  ihtiyaçlarını  ve yıllık faaliyetraporunu hazırlayarak veya hazırlatarak Rektörlüğe sunmak,

f) Merkez hizmetlerinin yürütülmesi içingerekli her türlü cari mal ve hizmet alımı ile cihaz ve diğer demirbaş malzemetemin ve bakım-onarım ihtiyacının, bina bakım-onarım ihtiyacının tespiti,zamanında temin edilmesi ve yapılması için gerekli tedbirleri almak,koordinasyonu sağlamak ve girişimde bulunmak,

g) Merkeze alınacak her türlü cari mal vedemirbaş malzemenin ilgili mevzuat çerçevesinde giriş-çıkış, yıl sonu devir vedüşüm işlemlerinin yapılması ile kurulacak muayene kabul komisyonlarının görevve işlemlerini izlemek,

ğ) Veteriner Fakültesi Dekanlığının, bölümbaşkanlıklarının ve anabilim dalı başkanlıklarının Merkez hizmetlerine ilişkinfaaliyetlerinde gerekli koordinasyonu sağlamak,

h) Merkezin amaç ve faaliyetlerine ilişkinRektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1)Yönetim Kurulu, Başhekim başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Veteriner Fakültesi dekan yardımcısı,

b) Başhekim yardımcıları,

c) Temel bilimler, klinik öncesi bilimlerve klinik bilimler bölümlerinden gösterilen adaylar arasından VeterinerFakültesi Dekanlığınca görevlendirilen üç öğretim üyesi,

ç) Merkezin sekreterya hizmetleriniyürüten personel.

(2) Yönetim Kurulu, Başhekimin çağrısıüzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. YönetimKurulu gerekli görüldüğü hallerde geçici veya sürekli çalışma grupları vekomiteleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. Kurul, hastanehizmetlerinin  verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

(3) Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerdeBaşhekime yardımcı bir organ olup, aşağıdaki görevleri yapar:

a) Her kesimden gelen eleştiri veönerileri değerlendirmek ve bunlar arasından amaç maddesinde belirtilenilkelere uygun ve Hastane hizmetleri açısından yararlı bulunan prensipkararları almak,

b) Merkezin hasta bakım ve tedavihizmetleri ile ilgili esasları, plan ve programların uygulanmasını tasarlamak,

c) Merkezin yatırım, program ve bütçetasarısını hazırlamak.

(4) Kurulun raportörlüğünü; 23/7/1965tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabii Devlet memurustatüsündeki idarecilik konusundaki tecrübeli kişiler arasından Rektörtarafından görevlendirilen ve sekreterya hizmetlerini yürüten personel yapar.Söz konusu görevli; Hastanenin idari, mali ve teknik konularında, planlama,örgütlenme, koordinasyon ve denetim gibi temel yönetim işlevlerinde yetkiliolup, Başhekime karşı sorumludur.

Çalışma grupları ve görevleri

MADDE 11 – (1)Başhekimin teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla Merkezin verimlilik veetkinliğinin arttırılması, hizmet kontrolünün sağlanması ve değerlendirmesiamacıyla çalışma grupları kurulabilir.

Merkez tarafından yürütülecek hizmetler

MADDE 12 – (1)Merkez tarafından yürütülecek hayvan sağlığı, idari, teknik ve destek hizmetleraşağıda belirtilmiştir:

a) Merkez, hayvan sağlık hizmetlerikapsamında;

1) Klinik ve poliklinik,

2) Radyoloji ve teşhis-tedavi laboratuar,

3) Acil servis,

4) Ameliyathane,

5) Yoğun bakım,

6) Eczane,

7) Beslenme ve diyet,

8) Gezici klinik ve poliklinik,

9) Estetik ve bakım,

10) Hayvan hakları ve refahı.

b) İdari hizmetler kapsamında;

1) Poliklinik hasta kabul,

2) Acil hasta kabul,

3) Hasta yatış-taburcu,

4) Dokümantasyon – arşiv, rapor ve adlihasta takip,

5) Basın ve halkla ilişkiler,

6) Gelen-giden evrak kayıt ve sekretarya,

7) Personel  ücret ve diğer ödemelerigerçekleştirme,

8) Bütçe planlama, maliyet-etkinlik vegerçekleştirme,

9) Tıbbi atık,

10) Nekropsi sevk ve takip

hizmetlerini verir.

(2) Bu maddede belirtilen Merkez tarafındanyürütülecek hizmetlere ilişkin hizmet birimlerinin çalışmasına, görevlipersonellerin yetki ve sorumluluklarına ait esaslar ilgili mevzuat hükümlerinegöre Yönetim Kurulunca belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 13 – (1)Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1)Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.